Winners Cup, International
Lylo/Voloshchuk
Dudnyk/Samusiev
1
0
1
0
2. Satz
3 >>
Kelbas/Shapoval
Shapoval/Yevdokymov
17
18
0
1
2. Satz
3 >>