Winners Cup, International
Lylo/Voloshchuk
Dudnyk/Samusiev
1
0
1
0
2. Satz
3 >>
Kelbas/Shapoval
Shapoval/Yevdokymov
12
21
0
1
1. Break
5 >>