Winners Cup, International
Lylo/Voloshchuk
Dudnyk/Samusiev
1
0
1
0
2. Satz
3 >>
Dudnyk V / Moldovan B
Ivanov/Yermakov
4
4
1
0
2. Satz
8 >>