Ukraine Win Cup, International
Alekseenko, Dmytro
Kovalenko, Vyacheslav
Startet in15 min.
1 >>
Alekseenko, Dmytro
Metla, Alexey
Startet in75 min.
1 >>
Shukin, Dmitriy
Trydukh, Igor
Startet in90 min.
1 >>
Pogonov, Alexander
Trydukh, Igor
Heute • 08:15
1 >>
Kovalenko, Vyacheslav
Metla, Alexey
Heute • 08:30
1 >>
Shukin, Dmitriy
Zavinskiy, Sergey
Heute • 08:45
1 >>
Kovalenko, Vyacheslav
Alekseenko, Dmytro
Heute • 09:30
1 >>
Trydukh, Igor
Zavinskiy, Sergey
Heute • 09:45
1 >>
Metla, Alexey
Alekseenko, Dmytro
Heute • 10:30
1 >>
Trydukh, Igor
Shukin, Dmitriy
Heute • 10:45
1 >>
Trydukh, Igor
Pogonov, Alexander
Heute • 11:15
1 >>
Metla, Alexey
Kovalenko, Vyacheslav
Heute • 11:30
1 >>
Zavinskiy, Sergey
Shukin, Dmitriy
Heute • 11:45
1 >>
Chernayvskiy, Serhii
Sheshurak, Lubomir
Heute • 12:00
1 >>
Sheshurak, Lubomir
Shamray, Andrey
Heute • 12:30
1 >>
Zavinskiy, Sergey
Trydukh, Igor
Heute • 12:45
1 >>
Chernayvskiy, Serhii
Shamray, Andrey
Heute • 13:00
1 >>
Ivashkin, Aleksander
Sheshurak, Lubomir
Heute • 13:30
1 >>
Krokhmal, Vitaliy
Samoylov, Vladimir
Heute • 13:45
1 >>
Chernayvskiy, Serhii
Ivashkin, Aleksander
Heute • 14:00
1 >>
Samoylov, Vladimir
Lyushnya, Oleksandr
Heute • 14:15
1 >>
Shamray, Andrey
Sheshurak, Lubomir
Heute • 14:30
1 >>
Krokhmal, Vitaliy
Lyushnya, Oleksandr
Heute • 14:45
1 >>
Sheshurak, Lubomir
Chernayvskiy, Serhii
Heute • 15:00
1 >>
Deynega, Maksim
Samoylov, Vladimir
Heute • 15:15
1 >>
Shamray, Andrey
Ivashkin, Aleksander
Heute • 15:30
1 >>
Krokhmal, Vitaliy
Deynega, Maksim
Heute • 15:45
1 >>
Sheshurak, Lubomir
Ivashkin, Aleksander
Heute • 16:00
1 >>
Lyushnya, Oleksandr
Samoylov, Vladimir
Heute • 16:15
1 >>
Shamray, Andrey
Chernayvskiy, Serhii
Heute • 16:30
1 >>
Samoylov, Vladimir
Krokhmal, Vitaliy
Heute • 16:45
1 >>
Ivashkin, Aleksander
Chernayvskiy, Serhii
Heute • 17:00
1 >>